You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Společnost
Zemědělská a.s. Čejkovice se sídlem Bílovická 950, 696 15 Čejkovice
IČ: 255 04 932
Kontaktní osoba Ing. Tomáš Martinec, email: tomas.martinec@zemcejk.cz, tel. 518 362 605
(dále také jen "Správce")

Správce tímto dle čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále také jen „Nařízení GDPR“), podává tuto informaci o zpracování osobních údajů:
 1. Správce za účelem řádného výkonu své obchodní činnosti zpracovává osobních údaje fyzických osob; tyto údaje zpracovává pouze v nezbytném rozsahu pro následující účely:
  • pro plnění povinností, které Správci ukládají právní předpisy (čl. 6 odst. 1. písm. c) Nařízení GDPR), zejména pak ve vztahu:
   • vedení mzdové a personální agendy zaměstnanců, pro řádné stanovení a zdanění jeho odměn (včetně využití titulů daňového zvýhodnění zaměstnance), jeho zdravotního, důchodového a nemocenského pojištění a zajištění ochrany zdraví zaměstnance a bezpečnosti při práci
   • vedení účetnictví včetně evidence tržeb a plnění daňových a poplatkových povinností
   • plnění povinností vyplývajících z právních předpisů omezující platby v hotovosti a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
   • plnění povinností vztahujících se k evidenci hostů v ubytovacích zařízeních a jejich ohlašování
   • Zpracovávány jsou tyto kategorie osobních údajů:
    jméno a příjmení, akademické tituly, datum narození, bydliště / místo podnikání, adresa provozovny, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, živnostenské oprávnění, bankovní spojení, kontaktní údaje (telefon a email), údaje z uzavřených smluvních vztahů
    Tyto údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.
  • pro plnění uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení GDPR), zejména pak ve vztahu:
   • plnění pracovněprávních vztahů se zaměstnanci Správce; informace o zpracování osobních údajů ve vztahu ke svým zaměstnancům Správce učinil samostatně, a to adresně vůči každému svému zaměstnanci
   • plnění ostatních smluvních vztahů, zejména pak ve vztahu k odběratelům a dodavatelům Správce, poskytovatelům služeb ve prospěch Správce, pronajímatelům / propachtovatelům zemědělské půdy nebo nájemcům / pachtýřům majetku ve vlastnictví Správce
   • plněním povinností ze smluv o ubytování
   • Zpracovávány jsou tyto kategorie osobních údajů:
    jméno a příjmení, akademické tituly, datum narození, bydliště / místo podnikání, adresa provozovny, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, živnostenské oprávnění, bankovní spojení, kontaktní údaje (telefon a email), údaje z uzavřených smluvních vztahů
    Tyto údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvní spolupráce a po jejím ukončení po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.
  • pro zajištění oprávněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení GDPR)
   • v rámci obchodní činnosti Správce mohou být zaznamenávány také osobní údaje, které patří fyzickým osobám, zastupujícím osoby, které vstupují do smluvních vztahů se Správcem (např. jméno a příjmení, telefon a email osob, které byly určeny jako kontaktní osoby a se kterými má Správce spolupracovat)
    Tyto údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvní spolupráce a po jejím ukončení po dobu pěti let.
   • v rámci obchodní činnosti Správce budou sledovány údaje, které se váží na odběry produktů a služeb, a to v jeho množství a čase, aby bylo možné lépe vystihnout Vaše potřeby. Pro možnost komunikace s Vámi v souvislosti s poskytováním nebo čerpáním vzájemných plnění jsou evidovány také Vaše kontaktní údaje (telefon a email)
    Tyto údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvní spolupráce a po jejím ukončení po dobu pěti let.
   • pro účely uzavření budoucího pracovněprávního vztahu v rámci výběrových řízení Správce zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, které uchazeč uvede ve svém životopisu nebo dalších dokumentech zaslaných Správci. Tyto údaje budou dále zpracovávány pro případnou budoucí nabídku práce ze strany Správce.
    Tyto údaje budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu dvou let, pokud uchazeč nevyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním svých osobních údajů; v takovém případě budou osobní údaje smazány.
   • záznamy z kamerového systému v prostorách Správce, které jsou z důvodu ochrany majetkových zájmů Správce vybaveny kamerovým systémem. Prostory jsou označeny příslušným piktogramem. Záznamy z kamerového systému jsou v pravidelných intervalech, nejdéle však po 5 dnech, mazány.
 2. Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty třetím osobám jako zpracovatelům osobních údajů pro Správce (např. pro zpracování mzdové agendy nebo z důvodu technické podpory pro účetní nebo jiné informační systémy). Pokud k takovému poskytnutí osobních údajů dochází, byli zpracovatelé zavázáni k plnění povinností vztahujících se k ochraně osobních údajů smlouvou o zpracování osobních údajů.
 3. Správce v přiměřených intervalech přezkoumává rizika plynoucí pro subjekty údajů ze zpracování jejich osobních údajů. Správce proto zavedl technická a organizační opatření sloužící ochraně osobních údajů. Zaměstnanci Správce, jakož i případní zpracovatelé, jsou vázáni povinností mlčenlivostí.
 4. Správce neprovádí automatizované rozhodování nebo profilování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekt údajů ani pravidelné a systematické monitorování osob. Správce nemá v úmyslu nepředat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 5. Fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, má ve vztahu ke svým osobním údajům za podmínek a případných výluk daných Nařízením GDPR zejm. následující práva:
  • osobní údaje poskytnout pouze na základě svého svobodného a dobrovolného rozhodnutí (právo neposkytnout údaje), není-li jejich poskytnutí zákonným nebo smluvním požadavkem
  • je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, svůj souhlas k jejich zpracování kdykoliv odvolat, a to min. stejnou formou (písemně, mailem či ústně), jako byl tento souhlas udělen; odvoláním souhlasu není dotčeno právo Správce zpracovávat osobní údaje z jiného zákonného důvodu ani na zákonnosti zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
  • požadovat informaci, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a vyžádat přístup k těmto osobním údajům
  • podat námitky proti zpracovávaným osobním údajům na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) Nařízení GDPR (zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce)
  • požadovat aktualizaci osobních údajů, jejich opravu, doplnění, omezení či přímo výmaz
  • požadovat úplný výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
  • uplatnit právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování a profilování
  • požadovat přenesení osobních údajů k jinému správci
  • obrátit se v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě
  • v případě porušení zabezpečení svých osobních údajů, které by zakládalo pravděpodobnost vysokého rizika pro jeho práva a svobody, být informován bez zbytečného odkladu o tomto porušení
 6. U Správce není ustanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů podle Nařízení GDPR, neboť pro Správce nevyplývá povinnost pověřence ustanovit. Subjekt údajů má právo obrátit se v případě otázek či pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů na kontaktní osobu Správce uvedenou výše.

V Čejkovicích dne 24. května 2018

Zemědělská a.s. Čejkovice
Ing. Tomáš Martinec
předseda představenstva